دانلود

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


نمودار قانون اهم
 
: آزمایش بررسی قانون اهم
daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-print.php?page…قانون+اهم
Translate this page
آزمایش بررسی قانون اهم … قانونی که با این معادله بیان می‌شود، قانون اهم نامیده می‌شود و ثابت تناسب R مقاومت الکتریکی رسانا نام دارد اگر V برحسب ولت و I برحسب آمپر بیان شود، R با واحدی به … از ترسیم نمودار هم مشاهده خواهید کرد که این نمودار شیب ثابتی دارد که تأییدی بر رابطه V = RI است که R بیانگر شیب منحنی V بر حسب I است.
Jostar – قانون اهم و شیب نمودار
jostar.ir/subject/…/2012…/قانون-اهم/…/286-قانون-اهم-و-شیب-نمودار
Translate this page
Jul 16, 2012 – به نظر شما اگر ولتاژ مدار را تغییر دهیم جریان عبوری از مدار چه تغییری می کند؟ اگر نمودار ولتاژ بر حسب جریان مدار را رسم کنیم شکل نمودار آن چگونه خواهد…
قانون اهم – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/قانون_اهم
Translate this page
قانون اُهم که به نام کاشف آن جرج اهم نام‌گذاری شده‌است، بیان می‌دارد که نسبت اختلاف پتانسیل (یا افت ولتاژ) بین دو سر یک هادی (و مقاومت) به جریان عبورکننده از آن به شرطی که دما ثابت بماند، … خوشبختانه شرایطی که در آن قانون اهم صادق است، بسیار عمومی است. … رسم کرد و نمودار بدست آمده را با خط مستقیمی که از مبدأ می‌گذرد مقایسه کرد.
[DOC]نام آزمایش : قانون اهم
dvbstars.persiangig.com/savarani.doc
Translate this page
نام آزمایش : قانون اهم. استاد فرشته امینی. نام افراد گروه: جواد سوارانی. حمیدرضا جلالیان. بررسی قانون اهم در حالت مقاومت ثابت : وسایل مورد نیاز : منبع تغذیه – مولتی متر … و نمودار V-R را رسم می کنیم و از روی شیب نمودار مقدار جریان را حساب می کنیم و مقداری را که آمپر متر اندازه گیری کرده مقدار واقعی است و حالا درصد خطا را محاسبه می کنیم.
[PDF]ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ
www.kanoon.ir/FileRepository/…/13921126P35h99z841.pdf
Translate this page
ﻧﻤﻮدار ﺑﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن، ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ. : I dt dq tan. = = α. اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻲ داده ﺷﻮد . ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ. ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ. ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ. : ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دو ﺳﺮ ﻳﻚ رﺳﺎﻧﺎ ﺑﻪ. ﺷ. ﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از آن در دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ،. ﻣﻘﺪاري ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻳﻜﺎ. ي آن اﻫﻢ اﺳﺖ . I. V. )(R = Ω. در ﻣﻮرد اﺟﺴﺎﻣﻲ ﻛﻪ از ﻗﺎﻧﻮن اﻫﻢ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي وﻟﺘﺎژ. -. ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ …
قانون اهم و مقاومت – ویکی کندو
wikicando.com › … › 2- عناصر مدار › 1- مقاومت
Translate this page
Oct 18, 2015 – رابطه بین ولتاژ و جریان یک عنصر در قانون اهم، یک رابطه خطی است که ضریب این رابطه با R نمایش داده می شود و آن را مقاومت می نامند و واحد آن اهم (Ω) است. مطابق قانون اهم، نمودار ولتاژ بر حسب جریان یک مقاومت، خطی است که از مبدأ می گذرد و شیب این خط همان مقاومت می باشد. همجنین مفهوم رسانایی در یک مدار با توجه به قانون اهم، …
[PDF]اندازگ‌هگیری مقاومت الکتریکی مجهول و تحقیق قانون اهم … – دانشکده فیزیک
physics.ut.ac.ir/~hassani/courses/optlab/sample-lab-report.pdf
Translate this page
از این رو، روشهای استاندارد اندازگ‌هگیری مقاومت الکتریکی اجسام از کاربرد ساده قانون اهم بییا اسییتفاده از انییدازگ‌هگیری. مستقیم اختل ف پتانسیل …. اندازه گیری می شود و در مدار b. مقدار جریان آن. ۳شکل. : نمودار تغییرات ولتاژ دو سر مقاومت با جریان عبوری از آن. نقاط داده های آزمایش هستند و خط پر حاصل برازش داده ها به قانون. اهم می باشد.
تحقیق قانون اهم – گزارش کار
www.gozareshkar.com/تحقیق-قانون-اهم/
Translate this page
برای به دست آوردن مقدار R بایستی هر بار اختلاف پتانسیل و شدت جریان را اندازه گیری کرد.سپس منحنی شدت جریان را بر حسب شدت جریان الکتریکی رسم کنید با توجه به این که رابطه قانون اهم یک معادله خطی است در این صورت نمودار رسم شده بایستس به صورت خط راست باشد و شیب خط مقدار مقاومت مجهول را به دست می دهد. [/vip-members].
[PDF]3: آزمایش شماره قانون اهم و قوانین کرشهف
sv.20file.org/up1/1368_1.pdf
Translate this page
… دوم : در هر مدار بسته جمع جبری تمام. اختلاف پتانسیل ها در یک حلقه برابر صفر است ویا مجموع تمام نیرو محرکه های الکتریکی. برابر است با مجموع تمام افت ولتاژ ها در هر مقاومت . آزمایش اول :تحقیق قانون اهم. 1.5. 2. 2.5. 3. 3.5. 4. V. 094. 126. 158. 188. 22. 25. I. 15.96. 15.87. 15.82. 15.95. 15.91. 16. V/I. 15.92= avg. R. نمودار تغییرات.

 NS